Vážení rodiče,
na těchto stránkách najdete všechny informace a dokumenty spojené se zápisem do naší mateřské školy.

poeítadlo.abz.cz
ZÁPIS DO MŠ
Vážení rodiče,
elektronický předzápis pro školní rok 2024/2025,  bude probíhat ve spolupráci se společností digiškolka.
Žádost o přijetí dítěte do MŠ bude automaticky generována na portále DIGIŠKOLKA, a to v termínu od 15. 4. - 30. 4. 2024.
Odkaz k vyplnění ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DO MŠ - »ZDE«

Další dokumenty ke stažení:

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
Evidenční list dítěte


Termín zápisu do mateřské školy pro školní rok 2024/2025
2. 5. 2024  od  13.00 - 17.00 hodin
V tento den se dostavíte osobně do MŠ s potřebnými dokumenty
Pokud by u vás nastaly nějaké komplikace nebo nejasnosti, neváhejte kontaktovat ředitelku MŠ na telefonu: +420 702 280 725

Důležité a potřebné informace

JAK PŘIHLÁSIT DÍTĚ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025 - »ZDE«

Kritéria k zápisu do MŠ pro školní rok 2024/2025 - »ZDE«---------------------
Archiv
Zápis do mateřské školy pro školní rok 2023/2024 bude probíhat 3.5. 2023 v ředitelně MŠ  dd 13.00 – 17.00 hodin

1.) Žádost o přijetí do MŠ - používejte elektronický zápis

2.) Evidenční list  

Zápis dětí do MŠ na školní rok 2023/2024
Elektronický zápis od 17. 4. 2023 do 30.4. 2023

Vážení rodiče,
Zápis do MŠ na školní rok 2023/2024 bude spuštěn ELEKTRONICKY od 17.4. 2023 na odkazu, který naleznete níže. Osobní zápis v mateřské škole se koná 3.5. 2023 od 13.00 – 17.00 hodin v ředitelně MŠ Palouček.
Odkaz na elektronický zápis:
https://is.digiskolka.cz/SOL/PublicWeb/181038471/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=5261

ZÁPIS V DATECH:
17.4.- 30.4.2023 - ELEKTRONICKÝ PŘEDZÁPIS
3.5.2023 - ZÁPIS V MŠ OSOBNĚ OD 13.00-17.00 HOD.
5.5.2023 - MOŽNOST NÁHLÉDNUTÍ DO SPISU, DOPLNĚNÍ SPISU OD 9.00- 11.00 H.
19.5.2023 - ZVĚŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ ZÁPISŮ VE 12.00 HOD.
3.6.2023 - SEJMUTÍ VÝSLEDKŮ ZÁPISU

Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro šk. rok 2023/2024
DNE 3.5.2023  V MŠ, PRAHA 13, Palouček

Ředitelka mateřské školy stanovila následující kritéria, podle kterých postupuje při rozhodování o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok v případech, kdy počet žádostí o přijetí podaných zákonnými zástupci dětí, překročí stanovenou kapacitu počtu dětí ve třídách mateřských škol.
Organizace předškolního vzdělávání je stanovena v  ust. § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Předškolní vzdělávání je zpravidla určeno pro děti od 3 do 6 let
Povinné předškolní vzdělávání probíhá ve školním roce, který následuje pro dni, kdy dítě dosáhne 5 let
Dítě s místem trvalého pobytu v MČ Praha 13 má přednost před dítětem s místem trvalého pobytu mimo tuto MČ
Zák. zástupce má právo podat žádost do více MŠ
Zápis probíhá dle stanovených kritérií
Podmínkou pro přijetí je očkování dle očkovacího kalendáře (nevztahuje se na děti v posledním roce předškolního vzdělávání)

Vzdělávání je založeno na zásadách rovného přístupu každého státního občana České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie ke vzdělávání. K předškolnímu vzdělávání a ke školským službám jsou přijímány v souladu s ust. § 20 odst. 1 písm. d) školského zákona děti cizinců z ostatních zemí, pokud mají právo pobytu na území České republiky na dobu delší než 90 dnů, popřípadě pokud jsou osobami oprávněnými pobývat na území České republiky za účelem výzkumu, azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadateli o udělení mezinárodní ochrany nebo osobami požívajícími dočasné ochrany, pokud prokáží oprávněnost svého pobytu dokladem.

Do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou pátého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu (§ 179 odst. 3) nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

Další děti jsou přijímány postupně dle níže uvedených kritérií. Při shodném součtu bodového ohodnocení více dětmi má přednost starší dítě, v případě shodného data narození dochází k losování.

Ředitelka školy má právo při přijímání dětí přihlédnout k důvodům hodným zvláštního zřetele (zvlášť závažná sociální situace, sociální potřebnost dítěte, provozní podmínky, apod.).Děti mohou být přijaty k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku.Další děti jsou přijímány postupně dle níže uvedených kritérií.

Kritéria a bodové hodnocení
Věk dítěte do 31. 8. v daném kalendářním roce
5 let děti-6 let děti / 20 bodů

4 roky, děti / 10 bodů

3 roky, děti / 5 bodů

2 roky – podmínkou dovršení 3 let nejpozději k 31. 12. 2021 / 1 bod

Individuální situace dítěte
MŠ navštěvuje sourozenec dítěte (ano) / 1 bod

Trvalý pobyt v MČ Praha 13 / 20 bodů

Předpokládaný počet volných míst pro školní rok 2023/2024 je: 19   (bude upraveno dle odkladů školní docházky po zápisu do ZŠ)

ZÁPIS PRO DĚTI Z UKRAJINY
Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2023/2024 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)
Zásady cookies